උණුසුම් පුවත්

නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් 12 දෙනකුට ජනපති අතින් පත්වීම්

නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් දොළොස් දෙනකුට පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා අතින් ඊයේ (14) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු විය.

නව මහාධිකරණ විනිසුරු නාම ලේඛනය 

 1. ඩබ්ලිව්.ඒ. පෙරේරා මහතා
 2. සී. මීගොඩ මහත්මිය
 3. ඒ.අයි.කේ. රණවීර මෙනවිය
 4. කේ.එස්.එල්. ජයරත්න මෙනවිය
 5. ආර්.එස්.ඒ.දිසානායක මහතා
 6. ඩබ්ලිව්.එම්.එම්. තල්ගොඩපිටිය මහතා
 7. ඩී.ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්.සී.පී. කුමාරි දෑල මෙනවිය
 8. එච්.එස්. පොන්නම්පෙරුම මහතා
 9. එස්.අයි. කාලිංගවන්ස මෙනවිය
 10. ඩී.ඒ.ආර්. පතිරණ මහතා
 11. එන්.ටී. වික්‍රමසේකර මිය
 12. ඒ.ජී.යූ.එස්.එන්.කේ. සෙනෙවිරත්න මිය