හවුරූදු 75 කට පෙර ලේක් හවුස් අයිතිකාරයා මහ සඟරුවනට එරෙහිව රහස් සාකච්ඡාවක්

ලේක් හවුස් අයිතිකාරයාගේ උවමනාවට මහ සඟරුවනට එරෙහිව කැලණිවිහාරයේ රහස් සාකච්ඡාවක් හවුරූදු හැත්තැපහකට පෙර පැවති ‌ඓතිහාසික මහා සංඝසභාව ශ්‍රී ලාංක

වැඩි විස්තර