යුපුන් අබේකෝන්ගෙන් පිරිමි මීටර 100 ධාවන ඉසව්වේ දකුණු ආසියානු වාර්තාවක්

ජර්මනියේ පැවැති ජාත්‍යන්තර මළල ක්‍රීඩා තරගාවලියකදී පිරිමි මීටර 100 ධාවන ඉසව්වේ දකුණු ආසියානු වාර්තාව සහ ශ්‍රී ලංකා වාර්තාව තමන් සතු කර ගැනීමට යුපුන

වැඩි විස්තර