මාතර නිරෝධායනය වෙමින් සිටි රුසියානු ජාතිකයෙකුට කොවිඩ් – හෝටල් කාර්ය මණ්ඩලයත් නිරෝධායනයට

නිරෝධායනය වෙමින් සිටී මෙරටට පැමිණි රුසියානු ජාතික පුද්ගලයෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයෙක් බවට තහවුරු වීමත් සමග හම්බන්තොට මහ රෝහලට ඇතුළත් කර තිබේ. ඒ සිදුකළ දෙව

වැඩි විස්තර